Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Cơ cấu tổ chức

Chuyên mục: Giới thiệu | Đăng ngày: 08/03/2017

Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư 

  

 Giám đốc Sở

Ông LÊ TẤN HỔ

Cơ quan: (0257) 3505967 

Di động: 098 3000967

 Phó Giám đốc Sở

Ông TRẦN THIỆN KIM

Cơ quan: (0257) 3550567 

Di động: 090 5825589

 Phó Giám đốc Sở

Ông LÊ VĂN THỨ

Cơ quan: (0257) 3556667 

Di động: 090 3539575

CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI
Cơ quan/Di động

EMAIL

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

skhdt@phuyen.gov.vn

I

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

1

Lê Tấn Hổ

Giám đốc

(0257) 3505967
098 3000967

ltho-sokhdt@phuyen.gov.vn

hoskhdtpy@gmail.com

2

Trần Thiện Kim

Phó Giám đốc

(0257) 3550567
090 5825589

ttkim-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Lê Văn Thứ

Phó Giám đốc

(0257) 3505967
090 3539575

lvthu-sokhdt@phuyen.gov.vn

thu6khdt@gmail.com

II

VĂN PHÒNG SỞ

 

(0257) 3842867
(0257) 3842191
(0257) 3552868

vanphongskhdtpy2016@gmail.com

1

Đỗ Thị Phấn                      

Chánh Văn phòng

094 1458888

dtphan-sokhdt@phuyen.gov.vn

dothiphanskhpy@gmail.com

2

Nguyễn Thạnh Hưng

Phó Chánh Văn phòng

098 3824781

nthung-sokhdt@phuyen.gov.vn

hungkhdtpy@gmail.com

3

Dương Thị Lệ                    

Phó Chánh Văn phòng

097 8688827

dtle-sokhdt@phuyen.gov.vn

4

Lê Hảo

Chuyên viên

094 4268463

lhao-sokhdt@phuyen.gov.vn

5

Lê Thị Lệ  Sang               

Chuyên viên

094 5292427

ltlsang-sokhdt@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Chuyên viên

091 7655456

ntnhan-sokhdt@phuyen.gov.vn ngochanpy@gmail.com

7

Nguyễn Thị Hồng Dân

Chuyên viên

097 2122007

nthdan-sokhdt@phuyen.gov.vn

hongdan.law@gmail.com

8

Nguyễn Thanh Vũ

Lái xe

0120 8095967

 

9

Trần Ngọc Quàng

Lái xe

098 2078720

 

10

Nguyễn Hữu Bằng

Bảo vệ

090 3968819

 

11

Phan Thị Thu Dưng        

Tạp vụ

0167 8334281

 

III

P.TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

 

(0257) 3841343

thqhpy@gmail.com

1

Phạm Ngọc Thanh

Phó Trưởng phòng - Phụ trách

093 5559253

pnthanh-sokhdt@phuyen.gov.vn

2

Ng.Nữ Đạt Minh Như

Chuyên viên

091 3858285

nndmnhu-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Kiều Cẩm Linh

Chuyên viên

0169 6408504

kclinh-sokhdt@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Ánh Mỹ

Chuyên viên

093 3785763

ntamy-sokhdt@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Hoàng Tùng

Chuyên viên

0914 221263

nhtung-sokhdt@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Chuyên viên

0166 6542479

ntntram-sokhdt@phuyen.gov.vn

IV

P.ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

 

(0257) 3843047

GSTDDTPY@gmail.com

1

Nguyễn Xuân Hùng

Trưởng phòng

091 3705521

nxhung-sokhdt@phuyen.gov.vn

hungbskhpy@yahoo.com

2

Võ Minh Đông

P.Trưởng phòng

098 2178773

vmdong-sokhdt@phuyen.gov.vn

dongpy08@yahoo.com.vn

3

Phạm Tấn Cường

P.Trưởng phòng

090 5141123

ptcuong-sokhdt@phuyen.gov.vn

Cuongskhpy@gmail.com

4

Trương Nhật Huy

Chuyên viên

0123 6014629

tnhuy-sokhdt@phuyen.gov.vn

nhathuykhdtpy@gmail.com

5

Lê Bê Ta

Chuyên viên

091 6883443

lbta-sokhdt@phuyen.gov.vn

Betasokhdtpy@gmail.com

6

Nguyễn Minh Trung

Chuyên viên

091 2889553

nmtrung-sokhdt@phuyen.gov.vn

Minhtrung110677@gmail.com

7

Nguyễn Thị Mỹ Tuyết

Chuyên viên

094 5564001

ntmtuyet-sokhdt@phuyen.gov.vn

8

Nguyễn Duy Trung

Chuyên viên

090 5117145

ndtrung-sokhdt@phuyen.gov.vn

Trungnd81@gmail.com

V

P.ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

(0257) 3842891

phongdkkdphuyen@gmail.com

1

Nguyễn Minh Hoà

Trưởng phòng

098 5001626

nmhoa-sokhdt@phuyen.gov.vn

mhoakhdtpy@gmail.com

2

Huỳnh Ngọc Nại

P.Trưởng phòng

091 4072346

hnnai-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Đặng Thị Đào              

Chuyên viên

097 9329634

dtdao-sokhdt@phuyen.gov.vn

4

Trần Văn Nam

Chuyên viên

091 8945833

tvnam-sokhdt@phuyen.gov.vn

5

Đặng Hồng Hạnh

Chuyên viên

093 5466786

dhhanh-sokhdt@phuyen.gov.vn hanh.dh248@gmail.com

6

Huỳnh Thị Minh Thư

Chuyên viên

093 4735573

htmthu-sokhdt@phuyen.gov.vn

VI

P.KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

 

(0257) 3842891

kinhtedoingoaipy@gmail.com

1

Lê Công Hướng

Phó Trưởng phòng - Phụ trách

091 4140501

lchuong-sokhdt@phuyen.gov.vn

2

Lê Hoài Ân

P.Trưởng phòng

0168 9385050

lhan-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Lê Đào Anh Tuấn

Chuyên viên

090 5756661

ldatuan-sokhdt@phuyen.gov.vn

4

Đinh Lưu Tú

Chuyên viên

091 8106468

dltu-sokhdt@phuyen.gov.vn

VII

P.KHOA GIÁO, VĂN XÃ

 

 

 

1

Nguyễn Lạc

Trưởng phòng

098 4248439

nlac-sokhdt@phuyen.gov.vn

2

Lê Vinh Lạc

P.Trưởng phòng

090 3585368

lvlac-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Mai Hoàng Phong

Chuyên viên

093 5679293

mhphong-sokhdt@phuyen.gov.vn

VII

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

 

(057) 3841180

 

1

Đào Quang Thanh

Phó Trưởng phòng - Phụ trách

098 3053739

dqthanh-sokhdt@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thông

P.Trưởng phòng

090 5170945

nvthong-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Phan Thuỵ Oanh             

Chuyên viên

094 7053368

ptanh-sokhdt@phuyen.gov.vn

4

Huỳnh Đức Minh

Chuyên viên

0168 4340704

hdminh-sokhdt@phuyen.gov.vn

6

Hồ Văn Truyện

Chuyên viên

098 9060767

hvtruyen-sokhdt@phuyen.gov.vn

7

Trần Thị Kiều Nhi

Chuyên viên

0166 9409292

ttknhi-sokhdt@phuyen.gov.vn

VIII

P.DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN

 

 

 

1

Đặng Thị Bạch An

Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng

094 5045771

dtban-sokhdt@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Đan Thảo

P.Trưởng phòng

091 4451676

ndthao-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Hoàng Phong Sơn

Chuyên viên

090 5801891

hpson-sokhdt@phuyen.gov.vn

IX

THANH TRA SỞ

 

 

 

1

Đặng Kim Ba

Chánh Thanh tra

091 4254250 

dkba-sokhdt@phuyen.gov.vn

2

Võ Ngọc Minh

Phó Chánh Thanh tra

 

vnminh-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Lệ Trinh      

P.Chánh Thanh tra

0935656377

ntltrinh-sokhdt@phuyen.gov.vn

4

Lê Hùng Cường

Thanh tra viên

098 9225825

lhcuong-sokhdt@phuyen.gov.vn

5

Lê Văn Lộc (Thanh tra)

Thanh tra viên

 

lvloc-sokhdt@phuyen.gov.vn

X

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

(057) 3843219

 

1

Nguyễn Duy Đinh

Phó Chánh văn phòng phụ trách phòng

098 4549077

nddinh-sokhdt@phuyen.gov.vn

2

Hà Thị Ngọc Ly

Chuyên viên

098 5380243

htnly-sokhdt@phuyen.gov.vn

XI

TRUNG TÂM XTĐT

 

(057) 3843006

ipcphuyen@gmail.com

1

Nguyễn Thị Anh Thư    

Phó Giám đốc

093 4877527

ntathu-sokhdt@phuyen.gov.vn

2

Trần Đình Trung

Viên chức

091 3434988

tdtrung-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Chánh Phong

Viên chức

098 2287379

ncphong-sokhdt@phuyen.gov.vn

4

Lê Thanh Phong

Viên chức

098 2227568

ltphong-sokhdt@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Lệ Hà

Viên chức

098 8443665

ntlha-sokhdt@phuyen.gov.vn

6

Phạm Xuân Thời

Viên chức

090 8765790

pxthoi-sokhdt@phuyen.gov.vn

7

Trần Bá Đạt

Viên chức

094 1556677

tbdat-sokhdt@phuyen.gov.vn

8

Huỳnh Thị Diệu Anh

Viên chức

090 5150379

htdanh-sokhdt@phuyen.gov.vn

9

Lê Thị Hồng  Vân        

Viên chức

093 5080981

lthvan-sokhdt@phuyen.gov.vn

XII

BQLDA JICA  

 

(057) 3841111

 

1

Nguyễn Huấn

Trưởng ban

091 4248284

nhuan-sokhdt@phuyen.gov.vn

2

Lê Văn Lộc

Phó Trưởng ban

091 8136848

lvloc-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Phạm Thơ

Viên chức

 

ptho-sokhdt@phuyen.gov.vn

4

Lê Văn Liên

Viên chức

 

lvlien-sokhdt@phuyen.gov.vn

5

Hồ Công Sanh

Lái xe

091 4467120

 

6

Nguyễn Thị Nhiệp

Tạp vụ

098 7590531

 

III

TT NCTV&PT  

 

 

 

1

Nguyễn Đình Tiên

Giám đốc

0905 178611

ndtien-sokhdt@phuyen.gov.vn dinhtien7711@gmail.com

2

Phạm Huy Trường

Phó Giám đốc

0128 7697333

phtruong-sokhdt@phuyen.gov.vn

truongpham060982@gmail.com

3

Tạ Phạm Quốc Huy

Trưởng phòng KT

0909 130521

tpqhuy-sokhdt@phuyen.gov.vn

huytpq07@yahoo.com.vn

4

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 Kế toán

0982 403797

nthhanh-sokhdt@phuyen.gov.vn honghanh79py@gmail.com

5

Lê Ngọc Thịnh

 Nhân viên

0985 378828

lnthinh-sokhdt@phuyen.gov.vn

thinhthien2012@gmail.com

6

Phan Thị Cẩm Loan

 Nhân viên

0122 9503679

ptcloan-sokhdt@phuyen.gov.vn phancamloan@gmail.com

7

Đặng Tấn Tĩnh

 Nhân viên

0918 110123

dttinh-sokhdt@phuyen.gov.vn

tantinh84@gmail.com

8

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

 Nhân viên

0917 360556

nthngoc-sokhdt@phuyen.gov.vn hongngocdgpy@gmail.com

9

Tạ Lê Thanh Vân

 Nhân viên

0932 550878

tltvan-sokhdt@phuyen.gov.vn

vanta82@yahoo.com.vn

10

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 Nhân viên

0976 888820

nttnhan-sokhdt@phuyen.gov.vn

nhanpy87@gmail.com

11

Cao Văn Tâm

 Nhân viên

0916 914048

cvtam-sokhdt@phuyen.gov.vn

tamkhpy@gmail.com

12

Trương Thị Huyền Trang

 Nhân viên

0166 8773099

tthtrang-sokhdt@phuyen.gov.vn

truonghuyentrang142@gmail.com

13

Đặng Ngọc Vũ

 Nhân viên

0914 485665

dnvu-sokhdt@phuyen.gov.vn

dangvu19584@gmai.com

14

Hồ Thị Quỳnh An

 Nhân viên

0168 9944978

htqan-sokhdt@phuyen.gov.vn

15

Nguyễn Ngọc Nguyên Thi

 Nhân viên

0949 741207

nnnthi-sokhdt@phuyen.gov.vn nguyenngocnguyenthi71@gmail.com

16

Lê Hữu Huy

 Nhân viên

0122 2473969

lhhuy-sokhdt@phuyen.gov.vn

huyskhdtpy@gmail.com


Các tin cùng chuyên mục:
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập