Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Thông báo sử dụng hộp thư công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 24/07/2017

Tải về: Tại đây

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Công văn số 2227/UBND-KGVX ngày 04/5/2017 của UBND Tỉnh V/v tiếp tục triển khai các nội dung Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 07/7/2016 của UBND Tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc sử dụng địa chỉ hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc chuyên môn, nghiệp vụ của CBCCVC Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

- Kể từ ngày 20/7/2017, mọi trao đổi, liên hệ liên quan đến công tác chuyên môn đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư và toàn thể CBCCVC Sở thông qua thư điện tử đều được thực hiện qua hộp thư công vụ (như danh sách kèm theo).

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp biết.


Các tin cùng chuyên mục:
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập