Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 23/05/2017

Tải về: Tại đây

Nhằm tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hạn chế tối đa tình trạng sai sót khi tiếp nhận hồ sơ TTHC, giảm tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn, tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi tham gia thực hiện TTHC tại Sở, cũng như tạo bước tiến trong tiến trình cải cách hành chính (CCHC) và thể hiện văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức của Sở trong việc góp phần xây dựng nền hành chính công theo hướng hiện đại hóa, chuyên nghiệp và vì dân.

Ngày 03/5/2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 26/TB-SKHĐT-VP triển khai thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, các phòng, ban, trung tâm và toàn thể CBCCVC thuộc Sở nghiêm túc thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn nếu vi phạm một trong những trường hợp sau đây:

1. Nguyên tắc thực hiện xin lỗi

- Tất cả các trường hợp khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn đều phải thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân kịp thời, đầy đủ, chính xác; nêu rõ lý do sai sót, trễ hạn và hẹn ngày trả kết quả giải quyết lần sau cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Việc thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn được thực hiện bằng thư xin lỗi và thực hiện đối với từng hồ sơ cụ thể.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở trong việc thực hiện xin lỗi về giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn; xác định cụ thể trách nhiệm của phòng, ban, cá nhân chịu trách nhiệm về hồ sơ sai sót, trễ hạn.

- Xác định cụ thể các nguyên nhân dẫn đến việc giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn và có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

2. Các trường hợp phải thực hiện xin lỗi

- Tiếp nhận hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (do lỗi của công chức tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Sở Kế hoạch và Đẩu tư (Bộ phận TN&TKQ) khi tiếp nhận hồ sơ).

- Giải quyết hồ sơ trễ hạn.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có sai sót do lỗi của Sở.

3. Trách nhiệm thực hiện xin lỗi

- Trường hợp tiếp nhận hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (do lỗi của công chức tại Bộ phận TN&TKQ khi tiếp nhận hồ sơ): Trưởng bộ phận có trách nhiệm soạn thảo thư xin lỗi tham mưu Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở phụ trách ký thư xin lỗi (Mẫu số 01-XL) để gửi cho tổ chức, cá nhân kèm theo thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ đồng thời chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về sai sót này.

- Trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn: Trưởng phòng chuyên môn trực tiếp giải quyết TTHC có trách nhiệm soạn thảo thư xin lỗi tham mưu Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở phụ trách ký thư xin lỗi (Mẫu số 02-XL) và chuyển cho Bộ phận TN&TKQ đồng thời chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về sai sót này. Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm gửi thư xin lỗi cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính khi nhận được thư xin lỗi từ phòng chuyên môn.

- Trường hợp kết quả giải quyết TTHC có sai sót do lỗi của Sở: Khi phát hiện kết quả giải quyết TTHC có sai sót và yêu cầu khắc phục. Trưởng phòng chuyên môn trực tiếp giải quyết TTHC có trách nhiệm tiến hành kiểm tra, xác minh, nếu sai sót do lỗi phòng chuyên môn thì tham mưu Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở phụ trách ký thư xin lỗi (Mẫu số 03-XL) và gửi cho tổ chức, cá nhân kèm theo kết quả khắc phục sai sót vào ngày hẹn trả kết quả đồng thời chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về sai sót này.

4. Cách thức thực hiện xin lỗi

- Trưởng Bộ phận một cửa phát hành thư mời hoặc trực tiếp mời đại diện tổ chức, công dân đến nơi tiếp công dân của Sở để trao thư xin lỗi. Nếu đại diện tổ chức, công dân không đến được thì gửi thư xin lỗi đến địa chỉ của tổ chức, công dân qua đường bưu điện.

- Việc thực hiện xin lỗi phải được cập nhật vào “Sổ ghi nhớ về việc xin lỗi” đặt tại Bộ phận một cửa.

- Thư xin lỗi được lập thành 02 bản, 01 bản gửi cho tổ chức, công dân, 01 bản lưu giữ tại Bộ phận một cửa.


Các tin cùng chuyên mục:
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập