Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Tình hình cấp chứng nhận ĐKDN năm 2017

Chuyên mục: Thông tin về doanh nghiệp | Đăng ngày: 11/01/2018

Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2017:

I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc thành lập mới:

1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 408 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 2.969 tỷ đồng, số vốn bình quân của một doanh nghiệp là 7,27 tỷ đồng. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 48 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 42 tỷ đồng;                     

- Công ty TNHH MTV: 244 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 1.622 tỷ đồng;                  

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 82 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 461 tỷ đồng;

- Công ty Cổ phần: 34 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là: 844 tỷ đồng.

* Phân theo ngành kinh tế:

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 19 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 163,5 tỷ đồng;

- Công nghiệp và xây dựng: 119 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 915,7 tỷ đồng;

- Thương mại và dịch vụ: 270 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 1.889,8 tỷ đồng.

2. Số Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh đăng ký thành lập mới: 274 đơn vị. Trong đó:

- Chi nhánh: 77 đơn vị;

- Văn phòng đại diện: 17 đơn vị;

- Địa điểm kinh doanh: 180 đơn vị.

II. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN: 748 doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 87 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH MTV: 335 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH HTV: 208 doanh nghiệp;

- Công ty Cổ phần: 118 doanh nghiệp.

2. Tổng số đơn vị phụ thuộc đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ: 168 đơn vị. Trong đó:

- Chi nhánh: 67 đơn vị;

- Văn phòng đại diện: 10 đơn vị;

- Địa điểm kinh doanh: 91 đơn vị.

III. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung đăng ký doanh nghiệp:

1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính thông tin: 37 doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 06 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH MTV: 16 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH HTV: 07 doanh nghiệp;

- Công ty Cổ phần: 08 doanh nghiệp.

2. Tổng số đơn vị phụ thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính thông tin: 08 đơn vị. Trong đó:

- Chi nhánh: 02 đơn vị;

- Văn phòng đại diện: 02 đơn vị;

- Địa điểm kinh doanh: 04 đơn vị.

IV. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động:

1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động: 168 doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 56 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH MTV: 68 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH HTV: 37 doanh nghiệp;

- Công ty cổ phần: 07 doanh nghiệp.

2. Tổng số đơn vị phụ thuộc đăng kí tạm ngừng hoạt động: 29 đơn vị. Trong đó:

- Chi nhánh: 07 đơn vị;

- Văn phòng đại diện: 01 đơn vị;

- Địa điểm kinh doanh: 21 đơn vị.

V. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc đăng ký hoạt động trở lại:

1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại: 32 doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 08 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH: 22 doanh nghiệp;

- công ty cổ phần: 02 doanh nghiệp.

2. Tổng số đơn vị phụ thuộc đăng kí hoạt động trở lại: 02 đơn vị. Trong đó:

- Chi nhánh: 01 đơn vị;

- Địa điểm KD: 01 đơn vị.

VI. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc đăng ký giải thể:

 1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giải thể: 74 doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 27 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH MTV: 29 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH HTV: 13 doanh nghiệp;

- Công ty cổ phần: 05 doanh nghiệp.

 2. Tổng số đơn vị phụ thuộc đăng ký chấm dứt hoạt động: 77 đơn vị. Trong đó:

- Địa điểm kinh doanh: 52 đơn vị;

- Văn phòng đại diện: 05 đơn vị;

- Chi nhánh: 20 đơn vị. 


Các tin cùng chuyên mục:
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập