Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Tình hình cấp chứng nhận ĐKDN tháng 10/2017

Chuyên mục: Thông tin về doanh nghiệp | Đăng ngày: 11/01/2018

Tải về: Tại đây

Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 10 năm 2017:
I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới:
1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 45 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 256.478 triệu đồng. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 06 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 2.250 triệu đồng;
- Công ty TNHH MTV: 24 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 89.520 triệu đồng;
- Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 13 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 55.708 triệu đồng.
- Công ty cổ phần: 02 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 109.000 triệu đồng. 
* Phân theo ngành kinh tế: 
- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 01 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 10.000 triệu đồng;
- Công nghiệp và xây dựng: 17 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 99.800 triệu đồng; 
- Thương mại và dịch vụ: 27 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 146.678 triệu đồng.
2. Số Chi nhánh, Văn phò