Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Tình hình cấp chứng nhận ĐKDN tháng 3/2018

Chuyên mục: Thông tin về doanh nghiệp | Đăng ngày: 15/06/2018

Tải về: Tại đây

Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 3 năm 2018:

I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới:

1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 55 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 776.595 triệu đồng. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 06 doanh nghiệp, với vốn đầu tư đăng ký là: 6.050 triệu đồng;  

- Công ty TNHH MTV: 26 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 77.745 triệu đồng;               

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 13 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 159.400 triệu đồng.

- Công ty cổ phần: 10 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 533.400 triệu đồng.

* Phân theo ngành kinh tế:

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 04 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 35.600 triệu đồng;

- Công nghiệp và xây dựng: 15 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 554.500 triệu đồng;

- Thương mại và dịch vụ: 36 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 186.495 triệu đồng.

2. Số Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh đăng ký thành lập mới: 16 đơn vị. Trong đó:

- Chi nhánh: 07 đơn vị;

- Văn phòng đại diện: 02 đơn vị;

- Địa điểm kinh doanh: 07 đơn vị.

II. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi, bổ sung giấy CN ĐKDN, Giấy CN ĐKHĐ và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN:

1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN: 51 doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 04 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH MTV: 22 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH HTV trở lên: 17 doanh nghiệp;

- Công ty Cổ phần: 08 doanh nghiệp.

2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ: 23 đơn vị. Trong đó:

- Chi nhánh: 10 đơn vị;

- Địa điểm kinh doanh: 13 đơn vị.

III. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung đăng ký doanh nghiệp:

1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung ĐKDN: 03 doanh nghiệp. Trong đó:

- Công ty TNHH HTV trở lên: 03 doanh nghiệp

2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung ĐKHĐ: 00 đơn vị.

IV. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động:

1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động: 10 doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 05 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH MTV: 04 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH HTV trở lên: 01 doanh nghiệp

2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng kí tạm ngừng hoạt động: 02 đơn vị. Trong đó:

- Địa điểm kinh doanh: 02 doanh nghiệp.

V. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn:

1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn: 04 doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 02 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH một thành viên: 02 doanh nghiệp.

2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn: 00 đơn vị.

VI. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký giải thể:

1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giải thể: 07 doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH MTV: 03 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 02 doanh nghiệp;

- Công ty cổ phần: 01 doanh nghiệp.

2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký chấm dứt hoạt động: 02 đơn vị. Trong đó:

- Địa điểm kinh doanh: 02 đơn vị.


Các tin cùng chuyên mục:
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập