Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Tình hình cấp chứng nhận ĐKDN tháng 7/2019

Chuyên mục: Thông tin về doanh nghiệp | Đăng ngày: 09/08/2019

Tải về: Tại đây

I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới:

1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 54 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 264,71 tỷ đồng. Trong đó:

- Công ty TNHH MTV: 35 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 78,06 tỷ đồng;             </