Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH vùng cao nguyên Vân Hòa đến năm 2020

Chuyên mục: Quy hoạch kinh tế - xã hội | Đăng ngày: 23/05/2017

Tải về: Tại đây

Ngày 02/8/2011, UBND Tỉnh Phú Yên đã bán hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND   v/v phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH vùng cao nguyên Vân Hòa đến năm 2020. 

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch là phát huy lợi thế về đất đai, tự nhiên, vị trí địa lý, đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế để tạo bước phát triển đột phá mới về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sớm đưa KTXH Vân Hòa ra khỏi tình trạng chậm phát triển, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng tạo tiền đề hình thành đơn vị hành chính cấp huyện.

1.Về phát triển nông lâm thủy sản: Phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện ñại hóa, ñẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị gia tăng trên một ñơn vị diện tích. Phấn ñấu ñạt tốc ñộ tăng trưởng 
bình quân 8,1%/năm.

2. Về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:  Phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có lợi thế về nguyên liệu và lao ñộng tại chỗ. Phấn ñấu ñạt tốc ñộ tăng trưởng bình quân 20,3%/năm. 

3. Về phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch: Phấn đấu đạt tốc ñộ tăng trưởng bình quân 16,5%/năm 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập