Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Tình hình cấp chứng nhận ĐKDN năm 2019

Chuyên mục: Thông tin về doanh nghiệp | Đăng ngày: 13/01/2020

Tình hình cấp chứng nhận ĐKDN năm 2019

I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới:

1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 455 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 5.790 tỷ đồng, số vốn bình quân của một doanh nghiệp là 12,73 tỷ đồng. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 08 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 6 tỷ đồng;

- Công ty TNHH MTV: 284 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 746 tỷ đồng;      

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 99 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 673 tỷ đồng;

- Công ty Cổ phần: 64 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là: 4.365 tỷ đồng.

* Phân theo lĩnh vực hoạt động chính:

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 26 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 227,2 tỷ đồng;

- Công nghiệp và xây dựng: 120 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 3.696,3 tỷ đồng;

- Thương mại và dịch vụ: 309 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 1.866,5 tỷ đồng.

2. Số Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh đăng ký thành lập mới: 231 đơn vị. Trong đó:

- Chi nhánh: 77 đơn vị;

- Văn phòng đại diện: 16 đơn vị;

- Địa điểm kinh doanh: 138 đơn vị.

II. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi nội dung giấy CN ĐKDN, Giấy CN ĐKHĐ và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN:

1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN: 728 doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 43 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH MTV: 345 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH HTV: 225 doanh nghiệp;

- Công ty Cổ phần: 115 doanh nghiệp.

2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ: 198 đơn vị. Trong đó:

- Chi nhánh: 75 đơn vị;

- Văn phòng đại diện: 10 đơn vị;

- Địa điểm kinh doanh: 113 đơn vị.

III. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung đăng ký doanh nghiệp:

1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung ĐKDN: 40 doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 02 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH MTV: 22 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH HTV: 06 doanh nghiệp;

- Công ty Cổ phần: 10 doanh nghiệp.

2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung ĐKHĐ: 06 đơn vị. Trong đó:

- Chi nhánh: 01 đơn vị;

- Địa điểm kinh doanh: 05 đơn vị

IV. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh:

1. Tổng số doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh: 220 doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 56 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH MTV: 103 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH HTV: 42 doanh nghiệp;

- Công ty cổ phần: 19 doanh nghiệp.

2. Tổng số đơn vị trực thuộc thông báo tạm ngừng hoạt động: 39 đơn vị. Trong đó:

- Chi nhánh: 12 đơn vị;

- Địa điểm kinh doanh: 27 đơn vị.

V. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn:

1. Tổng số doanh nghiệp thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn: 19 doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 04 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH MTV: 11 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 02 doanh nghiệp;

- Công ty cổ phần: 02 doanh nghiệp.

2. Tổng số đơn vị trực thuộc thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn: 02 đơn vị. Trong đó:

- Chi nhánh: 02 đơn vị.

VI. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký giải thể, chấm dứt hoạt động:

 1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giải thể: 78 doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 24 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH MTV: 32 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH HTV: 18 doanh nghiệp;

- Công ty cổ phần: 04 doanh nghiệp.

 2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký chấm dứt hoạt động: 100 đơn vị. Trong đó:

- Địa điểm kinh doanh: 59 đơn vị;

- Văn phòng đại diện: 10 đơn vị;

- Chi nhánh: 31 đơn vị.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập