Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Quyết tâm thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 26/02/2021

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 717/VPCP-TH ngày 28/01/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản nêu trên. Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”; yêu cầu từng thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện thị xã thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém của từng ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách; đề cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, tranh thủ thời cơ, cải cách mạnh mẽ, hành động quyết liệt, hiệu quả, nỗ lực hơn nữa để vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; trong đó, phấn đấu điều hành tăng trưởng kinh tế đạt kế hoạch đề ra; tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các kế hoạch, chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra tại các Chương trình hành động số 01/CTr-UBND, số 02/CTr-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh; trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Khẩn trương quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 gắn với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của Chính phủ.

Tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19. Tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu được giao tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 303/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; số 304/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021; tạo nền tảng vững chắc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Từng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả. Tập trung đổi mới phương thức làm việc, quy trình xử lý công việc, tăng cường phối hợp xử lý công việc gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện, tạo chuyển động mạnh mẽ trong toàn hệ thống. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hướng đến phát triển nền kinh tế số, xây dựng xã hội số.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo quy định.

Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện nghiêm túc việc kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, bảo đảm công tác gửi nhận văn bản điện tử liên thông giữa 4 cấp hành chính. Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tái cấu trúc quy trình để tích hợp tối thiểu 20% số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, ưu tiên các dịch vụ công mà người dân, doanh nghiệp có nhiều nhu cầu sử dụng.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Từng cán bộ, công chức, viên chức nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, nâng cao đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong bộ máy hành chính, không để công việc bị chậm trễ, trì trệ, xây dựng nền công vụ hiện đại, minh bạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội, đoàn thể, các cơ quan Tư pháp trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật. Tiếp tục củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Phú Yên)


Các tin cùng chuyên mục:
    Chưa có dữ liệu
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập