Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Kế hoạch Khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng, đánh giá việc giải quyết TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Chuyên mục: Biểu mẫu khảo sát | Đăng ngày: 17/02/2020

Tải về: Tại đây

Thực hiện Quyết định số 1165/QĐ-UBND  ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đ