Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Giới thiệu | Đăng ngày: 16/01/2018

Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 Giám đốc Sở

Ông VÕ CAO PHI

Cơ quan: 0257.3556667 

Di động: 090 3539575

                                                            

                                    Phó Giám đốc Sở                                                                Phó Giám đốc Sở

                                 Ông LÊ VĂN THỨ                                                               Ông TRẦN VĂN TÂN

                              Cơ quan: 0257.3556667                                                           Di động: 090 3500300

                                Di động: 090 3539575                 

CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI
Cơ quan/Di động

EMAIL

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

skhdt@phuyen.gov.vn

I

VĂN PHÒNG SỞ

 

(0257) 3842867
(0257) 3842191
(0257) 3552868

vanphongskhdtpy2016@gmail.com

1

Đỗ Thị Phấn                     

Chánh Văn phòng

093 5059112

dtphan-sokhdt@phuyen.gov.vn

dothiphanskhpy@gmail.com

2

Nguyễn Thạnh Hưng

Phó CVP

098 3824781

nthung-sokhdt@phuyen.gov.vn

hungkhdtpy@gmail.com

3

Dương Thị Lệ                    

Phó CVP

097 8688827

dtle-sokhdt@phuyen.gov.vn

4

Lê Thị Lệ  Sang               

Chuyên viên

094 5292427

ltlsang-sokhdt@phuyen.gov.vn

5

Trần Thị Kiều Nhi

Chuyên viên

0166 9409292

ttknhi-sokhdt@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thanh Vũ

Lái xe

0120 8095967

 

7

Trần Ngọc Quàng

Lái xe

098 2078720

 

8

Nguyễn Hữu Bằng

Bảo vệ

090 3968819

 

9

Phan Thị Thu Dưng        

Tạp vụ

0167 83342