Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong tháng 10/2021

Chuyên mục: Thông tin về doanh nghiệp | Đăng ngày: 09/11/2021

Tải về: Tại đây

I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới:
1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 46 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 353,07 tỷ đồng. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 0,02 tỷ đồng;
- Công ty TNHH MTV: 34 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 206,55 tỷ đồng;
- Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 04 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 9,5 tỷ đồng.
- Công ty cổ phần: 07 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 137 tỷ đồng.
* Phân theo lĩnh vực hoạt động chính:
- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 09 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 221 tỷ đồng;
- Công nghiệp và xây dựng: 11 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 90,4 tỷ đồng;
- Thương mại và dịch vụ: 26 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 41,67 tỷ đồng.
2. Số Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh đăng ký thành lập mới: 18 đơn vị. Trong đó:
- Chi nhánh: 05 đơn vị;
- Văn phòng đại diện: 02 đơn vị;
- Địa điểm kinh doanh: 11 đơn vị.
3. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/10/2021, trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới được 327 doanh nghiệp (đạt 65,4% so với kế hoạch mỗi năm phấn đấu thành lập mới khoảng  500 doanh nghiệp) với tổng số vốn đăng ký 3.222,942 tỷ đồng.
II. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi nội dung giấy CN ĐKDN, Giấy CN ĐKHĐ và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN:
1.Tổng số doanh nghiệp đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN: 45doanh nghiệp. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 04 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH MTV: 23 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH HTV trở lên: 08 doanh nghiệp;
- Công ty Cổ phần: 10 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ: 19 đơn vị. Trong đó:
- Chi nhánh: 05 đơn vị;
- Văn phòng đại diện: 01 đơn vị;
- Địa điểm kinh doanh: 13 đơn vị.
III. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
1.Tổng số doanh nghiệp đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung ĐKDN, cấp lại GCN ĐKDN: 06 doanh nghiệp. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH HTV: 02 doanh nghiệp;
- Công ty cổ phần: 03 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung ĐKHĐ: 0 đơn vị.
IV. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộcthông báo tạm ngừng hoạt độngkinh doanh:
1. Tổng số doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh: 04doanh nghiệp. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 02 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH MTV: 02 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh (Số nộp hồ sơ): 01 đơn vị.
 
V. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn:
1. Tổng số doanh nghiệp thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn: 02 doanh nghiệp. Trong đó:
- Công ty TNHH MTV: 02 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn (Số nộp hồ sơ): 0 đơn vị.
VI.Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký giải thể, chấm dứt hoạt động:
1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giải thể: 04doanh nghiệp. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH MTV: 02 doanh nghiệp;
- Công ty Cổ phần: 01 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký chấm dứt hoạt động: 04 đơn vị. Trong đó:
- Văn phòng đại diện: 01 đơn vị;
- Địa điểm kinh doanh: 03 đơn vị.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập